herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt nr 24/17 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego 2017-04-21 12:58
PROJEKT nr 23/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-04-21 12:57
PROJEKT nr 22/17 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2017-04-21 12:56
PROJEKT nr 21/17 w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-04-21 12:55
PROJEKT nr 20/17 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2017-04-21 12:54
Projekt nr 19/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-04-21 12:53
Projekt nr 18/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-04-21 12:51
Projekt 17/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobylanka na lata 2017-2019 2017-03-24 13:05
Projekt nr 16/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2017 r. 2017-03-24 13:04
PROJEKT 15/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-24 13:02
PROJEKT 14/17 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-03-24 13:01
Projekt uchwały nr 13/17 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka na okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 2017-03-24 13:00
Projekt 12/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-03-24 12:59
Projekt nr 11/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-03-24 12:56
Projekt 10/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka 2017-03-24 11:15
PROJEKT 9/17 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2017-02-22 13:18
PROJEKT 8/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka. 2017-02-22 13:17
PROJEKT 7/17 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2017-02-22 13:16
Projekt nr 6/17 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2017-02-22 13:14
PROJKET Nr 5/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2017-02-22 13:08
Projekt 4/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-02-22 13:05
Projekt nr 3/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-02-22 13:04
AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY 2/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-22 13:02
PROJEKT nr 2/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-01-31 07:25
Projekt 1/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kobylanka 2017-01-20 17:19